چگور                تنبور                بربط

             روباب              قیچک                کمانچه 

                       نی                       نی انبان                   سورنا

بالبان (نرم نی)                 دوزله                     شمشال                    

                     ویلن                         ویولا                        پیانو