سرگذشت موسیقیشاهنامه فردوسینسخه‌ شنيداري شاهنامه فردوسي

صادق هدایتکلیات سعدینسخه‌ شنيداري کلیات سعدی

بیست و سه سال دیوان حافظنسخه شنیداری غزلیات حافظ

آثار احمد کسرویدیوان فروغی بسطامیگاتاها یا سروده های آسمانی زرتشت

هوشنگ معین زادهرباعیات خیام ازپاریز تا پاریس - باستانی پالیزی

دیوان پروین اعتصامیدیوان حاج ملاهادی نسخه شنیداری مثنویی معنوی

دیوان شاه نعمت الله ولیدیوان شیخ رضا طالبانینسخه شنیداری امپراتوری ایران

دیوان ایرج میرزارباعیات ابوسعیدابوالخیر  نسخه شنیداری امپراتوری کورش

سینوهه پزشک فرعونقصه های هزارویک شب

عطار نیشابوریقزلباشان  در ایران

یکصد جنگ بزرگ تاریخکلیات عبید زاکانی

دیوان فروغ فرخزادرباعیات خاقانی